BIBLIA LITURGIA KOŚCIÓŁ

Spotkać Boga w SŁOWIE, SAKRAMENTACH I WE WSPÓLNOCIE

Spotkania formacyjne dla osób posługujących w przestrzeni sakralnej, w szczególności: zakrystianów, asystentów,
a także florystów i osób zainteresowanych tematyką.
 

W programie: konferencje tematyczne, modlitwa wspólna i indywidualna; warsztaty układania kwiatów;

spotkania w kameralnym gronie, możliwość wymiany doświadczeń.Szkoła objęta jest patronatem Ks. Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza oraz Instytutu Liturgicznego UPJPIIw Krakowie. Uczestniczenie w zajęciach jest potwierdzone zaświadczeniem.

 

K u r s   p o d s t a w o w y

Termin: 21 - 26 IX 2020

Prowadzący: ks. Dominik Ostrowski, ks. Andrzej Rusak, ks. Dariusz Sidor, ks. Stanisław Mieszczak SCJ, s. Iwona Kopacz PDDM, Małgorzata Kuś, Jarosław Kuś, s. Anna Hyszko CHR

Adresaci: zakrystianie, floryści, wszyscy zainteresowani

 

D z i e ń   s k u p i e n i a  zakrystianów diecezji sandomierskiej:

Termin: 17 marca 2020

Prowadzący: ks. Przemysław Pałacha, s. Anna Hyszko CHR

Adresaci: zakrystianie

SZKOŁA ZAKRYSTIANÓW