Modlitwa

Pielęgnacja Daru Rady

- Należy myśleć o własnej nieudolności, uznać z pokorą popełnione błędy  i głupotę. 

- Błagać Ducha Świętego o ten dar w żarliwych aktach strzelistych, błaganie Jezusa sakramentalnego oraz Matki Najświętszej, aby Go sprowadziła jak na Apostołów w wieczerniku.  

- Kto ufa własnemu osądowi i własnej mądrości, nie może otrzymać światła Ducha Św. 

- Oto prawdziwa mądrość życiowa i szczyt życia wiecznego – pełnienie Boskiej woli. 

- Dar rady udoskonala cnotę roztropności.  

- Pozwala skutecznie oceniać, co warto uczynić – szczególnie w trudnych przypadkach – dla dobra naszego życia wiecznego.  

- Przez roztropności szukamy mądrych rozwiązań w danej sprawie. Rozważamy i starannie poszukujemy najlepszych środków do osiągnięcia celu, posługując się doświadczeniami z przeszłości, badając aktualny stan rzeczy.  

- Chwalebni męczennicy wszystkich czasów – zgodnie z obietnicą Jezusa – nie odpowiadali tyranom, ważąc                 z ludzką roztropnością każde słowo, lecz podążali za wewnętrznym impulsem, odczuwanym za sprawą Ducha Świętego w momencie próby. (Dz 5,29) 

- Właściwym przedmiotem daru rady jest dobry kierunek poszczególnych działań.  

- Pod wpływem daru rady dusza rozeznaje środki, których powinna użyć, aby osiągnąć cel w ważnej kwestii 

- widzi właściwą drogę, którą ma iść i dzielnie nią kroczy bez względu na trudności  

- umiejętnie oczekuje na odpowiedni Boży czas i nie przyśpiesza wydarzeń przez lekkomyślność 

- Z powodu braku tego daru jesteśmy zagubieni w planowaniu, pochopni w rozwiązaniach, nieroztropni w słowach   i bojaźliwi w czynach 

 

SKUTKI DARU RADY W DUSZY 

- Odróżnia ona poruszenia łaski od naturalnych.  

- Tłumi oraz podporządkowuje sobie poruszenia naturalne.  

- Dar rady daje duszy nadprzyrodzone światło, które pozwala jej jasno zobaczyć, czy poruszenia rozumu lub serca pochodzą od natury, czy od łaski. 

Np. pokazuje, że odpowiadanie na zniewagi czy krzywdy gorzkimi słowami nie jest sprawiedliwością czy obroną własną, lecz gniewem, nienawiścią i zemstą; 

że bycie wybrednym przy jedzeniu nie jest kwestią zdrowia, lecz łakomstwem.   

- Dar rady pozwala duszy poruszać się w nieustannym blasku nadprzyrodzonego światła, dogłębnie przenika poruszenia serca i odkrywa w nich całe zło, które się tam zalęgło; wszystkie zasadzki szatana lub iluzje upadłej natury. 

- Dusza ma siłę otrząsnąć się z iluzji i stłumić poruszenia natury (w efekcie może osiągnąć czystość serca i świętość życia).  

- Dusza odczuwa natchnienie oraz impuls Ducha Św. jako wewnętrzny głos sprawiedliwości i prawości, który do niej przemawia.  

- Ten głos bywa mylony z własnymi myślami, albo głosem sumienia (np. ludzie mówią: ,,Coś mnie tknęło, żeby tego nie robić…”, a tymczasem był to Duch Św.  

- Daje wewnętrzne natchnienie – rozwiewa nasze iluzje i prostuje myśli. 

- Dusza obawia się siebie samej i powierza nieustannemu prowadzeniu Ducha Św.  

To zawierzenie jest jedną z największych łask i ostatecznym celem, ku któremu dar rady prowadzi duszę. 

- Pomaga w rozeznaniu  

Dar Rady

OŚRODEK  FORMACJI  LITURGICZNEJ

 

 

 

 

 

 

Katechumanat Krakó

Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz