Modlitwa

- Do pielęgnowania w duszy daru rozumu konieczna jest żywa i prosta wiara, która pokornie błaga o światła Boże, aby lepiej pojąć prawdy objawione. 

- Trzeba uniżyć się i umniejszyć (Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom (Mt 11,25) 

- Trzeba medytować tajemnice wiary z głęboką pokorą, bardziej aby żyć tajemnicami wiary, niż zaspokoić intelektualną próżność.  

- Dusza, która nie medytuje tajemnic Bożych, nie pozna ich. Tak samo jak człowiek nie pozna treści książki, jeśli jej nie przeczyta.  

Pielęgnacja Daru Rozumu

Dar rozumu daje nam wewnętrzną intuicję prawd objawionych, nie odsłaniając jednak ich tajemnicy.  

Przedmiotem tego daru jest całość wszystkich prawd objawionych, które światło Ducha Św. pozwala nam w pełni dostrzec oraz przeniknąć ich wewnętrzne znaczenie wśród tajemniczych ciemności wiary. Pozwala też zauważyć ich wiarygodność, współgrającą z tym, co najbardziej szlachetne w ludzkim umyśle.   

Pozwala nam dotrzeć do wnętrza prawd objawionych na 6 różnych sposobów (w-g św. Tomasza z Akwinu) 

Odsłania dla nas ukrytą substancję pod akcydensami  (Np. - Odsłania Jezusa pod postaciami eucharystycznymi. ) 

Wyjaśnia nam sens słów ukryty pod dosłownym znaczeniem Pisma (tak, jak Jezus uczniom w Emaus)  

Ukazuje tajemne znaczenie widzialnych znaków sakramentalnych nie tylko przez genialną intuicję, ale przez to,       że sakramenty ożywiają duszę, która ją przyjmuje.   

(W ten sposób św. Paweł ukazuje nam w chrzcie przez zanurzenie symbol naszej śmierci dla grzechu, pogrzebania    i duchowego zmartwychwstania wraz z Jezusem  Chrystusem. 

Pozwala nam dostrzec pod tym, co zewnętrzne, duchowe rzeczywistości (np. w robotniku z Nazaretu – Stworzyciela świata) 

Pokazuje nam skutki zawarte w przyczynie, (np. w Krwi Jezusa przelanej na Kalwarii oczyszczenie naszej duszy          i nasze pojednanie z Bogiem; w przebitym boku Jezusa narodziny Kościoła i sakramentów) 

Pozwala nam ujrzeć przyczynę w skutkach (np. działanie Opatrzności w zewnętrznych wydarzeniach życia)  

 

Dar rozumu ukazuje nam prawdy objawione w takim świetle, które umacnia nas w wierze dając temu, kto je wyjaśnia, moc uczynienia ich bardziej zrozumiałymi przez analogie i porównania.  

- Proste światło wiary jest jak słaby promień świecy ukazujący piękno obrazu, badający niejako z trudem poszczególne części.  

- Światło daru rozumu jest niczym promień mocnego słońca, który zalewa obraz. Ukazuje w całości jego piękno, ożywia kolory.  

- Ten, kto ogląda obraz w słabym świetle lampy, musi z trudem badać jego pojedyncze fragmenty. Temu, kto przygląda mu się w blasku słońca, wystarczy tylko rzut oka. 

- Dar rozumu ugruntowuje wiarę. Człowiek mówi o prawdach wiary z coraz większą pewnością, jest gotowy oddać życie w obronie wiary.  

- Dusza żyjąc wiarą pragnie jedynie pójść do nieba, by się rozkoszować Bogiem. Życie na ziemi jest dla niej tylko pielgrzymowaniem.  

Dar Rozumu

OŚRODEK  FORMACJI  LITURGICZNEJ

 

 

 

 

 

 

Katechumanat Krakó

Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz