Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz

 

 

 

 

 

 

Katechumanat Krakó

O ŚRODEK F ORMACJI L ITURGICZNEJ

Dar Rozumu

Dar rozumu daje nam wewnętrzną intuicję prawd objawionych, nie odsłaniając jednak ich tajemnicy.  

Przedmiotem tego daru jest całość wszystkich prawd objawionych, które światło Ducha Św. pozwala nam w pełni dostrzec oraz przeniknąć ich wewnętrzne znaczenie wśród tajemniczych ciemności wiary. Pozwala też zauważyć ich wiarygodność, współgrającą z tym, co najbardziej szlachetne w ludzkim umyśle.   

Pozwala nam dotrzeć do wnętrza prawd objawionych na 6 różnych sposobów (w-g św. Tomasza z Akwinu) 

Odsłania dla nas ukrytą substancję pod akcydensami  (Np. - Odsłania Jezusa pod postaciami eucharystycznymi. ) 

Wyjaśnia nam sens słów ukryty pod dosłownym znaczeniem Pisma (tak, jak Jezus uczniom w Emaus)  

Ukazuje tajemne znaczenie widzialnych znaków sakramentalnych nie tylko przez genialną intuicję, ale przez to,       że sakramenty ożywiają duszę, która ją przyjmuje.   

(W ten sposób św. Paweł ukazuje nam w chrzcie przez zanurzenie symbol naszej śmierci dla grzechu, pogrzebania    i duchowego zmartwychwstania wraz z Jezusem  Chrystusem. 

Pozwala nam dostrzec pod tym, co zewnętrzne, duchowe rzeczywistości (np. w robotniku z Nazaretu – Stworzyciela świata) 

Pokazuje nam skutki zawarte w przyczynie, (np. w Krwi Jezusa przelanej na Kalwarii oczyszczenie naszej duszy          i nasze pojednanie z Bogiem; w przebitym boku Jezusa narodziny Kościoła i sakramentów) 

Pozwala nam ujrzeć przyczynę w skutkach (np. działanie Opatrzności w zewnętrznych wydarzeniach życia)  

 

Dar rozumu ukazuje nam prawdy objawione w takim świetle, które umacnia nas w wierze dając temu, kto je wyjaśnia, moc uczynienia ich bardziej zrozumiałymi przez analogie i porównania.  

- Proste światło wiary jest jak słaby promień świecy ukazujący piękno obrazu, badający niejako z trudem poszczególne części.  

- Światło daru rozumu jest niczym promień mocnego słońca, który zalewa obraz. Ukazuje w całości jego piękno, ożywia kolory.  

- Ten, kto ogląda obraz w słabym świetle lampy, musi z trudem badać jego pojedyncze fragmenty. Temu, kto przygląda mu się w blasku słońca, wystarczy tylko rzut oka. 

- Dar rozumu ugruntowuje wiarę. Człowiek mówi o prawdach wiary z coraz większą pewnością, jest gotowy oddać życie w obronie wiary.  

- Dusza żyjąc wiarą pragnie jedynie pójść do nieba, by się rozkoszować Bogiem. Życie na ziemi jest dla niej tylko pielgrzymowaniem.  

Pielęgnacja Daru Rozumu

- Do pielęgnowania w duszy daru rozumu konieczna jest żywa i prosta wiara, która pokornie błaga o światła Boże, aby lepiej pojąć prawdy objawione. 

- Trzeba uniżyć się i umniejszyć (Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom (Mt 11,25) 

- Trzeba medytować tajemnice wiary z głęboką pokorą, bardziej aby żyć tajemnicami wiary, niż zaspokoić intelektualną próżność.  

- Dusza, która nie medytuje tajemnic Bożych, nie pozna ich. Tak samo jak człowiek nie pozna treści książki, jeśli jej nie przeczyta.  

Modlitwa