KAPLICA
Pod wezwaniem Chrystusa Jedynego Odkupiciela Człowieka
 

 

ŚW. JAN CHRZCICIEL
Ikona przed drzwiami kaplicy wskazuje drogę do najświętszego miejsca spotkania z Bogiem Żywym,
jedynym Odkupicielem człowieka.
ŻYWY OGIEŃ
Zapalony w centrum kaplicy przypomina nam o obecnym w tabernakulum Chrystusie – Eucharystii.
Złoty kolor tabernakulum oznacza blask Boga i wspaniałość Królestwa Bożego, do którego wszyscy
jesteśmy zaproszeni.

KROPIELNICA
W progu kaplicy naczynie z wodą święconą zaprasza do przypomnienia i odnowienia aktu chrztu
przez zanurzenie ręki w wodzie i uczynienie znaku krzyża z wyznaniem wiary w Chrystusa.
Złoty kolor misy w korespondencji ze złotym kolorem tabernakulum oznacza jedność sakramentów
chrztu i Eucharystii. Przez sakrament chrztu jesteśmy włączeni w Kościół – mistyczne Ciało Chrystusa,
z którym utrzymujemy więź przez uczestnictwo w Eucharystii.
Dwa dominujące w kaplicy kolory niebieski i czerwony mają istotne znaczenie ikonograficzne:
KOLOR NIEBIESKI – oznacza nieskończoność, symbol wiecznego świata.
Wyznaczona kolorem niebieskim przestrzeń chwały ogarnia z góry wszystkich zgromadzonych,
schodzi, wkracza w czas świętej liturgii i przez liturgię wprowadza nas do wieczności – przestrzeni
uwielbienia Boga.
KOLOR CZERWONY – symbolizuje ciepło, miłość, życie.
W ikonografii symbolizuje zmartwychwstanie – zwycięstwo życia nad śmiercią. Jednocześnie jest on
kolorem krwi, męki i ofiary Chrystusa.
W centralnym miejscu kaplicy umieszczony jest KRZYŻ jako ikona ,,Zmartwychwstania”.
Głęboką treścią ikony ,,Ukrzyżowania” jest jej aspekt zbawczy, czyli nierozłączność Męki i
Zmartwychwstania. Chrystus z własnej woli wypełnia ostatnią krwawą ofiarę – po niej nie ma już
krwawych ofiar z ludzi czy ze zwierząt. Zaczyna się era bezkrwawej Ofiary. Krzyż jest znakiem
zwycięstwa nad śmiercią i drzewem życia. Na krzyżu Chrystus – Odkupiciel człowieka otwartymi
ramionami ogarnia całe stworzenie.
- Golgota to ,,Góra Czaszki”. U stóp krzyża złożona jest czaszka Adama. Według starożytnej tradycji
Chrystus został ukrzyżowany na Jego grobie i zbawcza Krew Pańska skropiła jego kości zamykając w
ten sposób krąg śmierci.
- Pod krzyżem stoją Maryja i św. Jan Apostoł, ukochany uczeń, czyli dwie postacie, które
charakteryzowała szczególna, matczyna i synowska miłość.
- Na ramionach krzyża umieszczeni są dwaj adorujący aniołowie w kolorze czerwonym z osłoniętymi
na znak czci dłońmi.
- Na zwieńczeniu krzyża widzimy w kręgu ikonę ,,Zejścia do otchłani”. Chrystus stojąc na złamanych
wrotach piekielnych wydobywa z grobu Adama i Ewę, prarodziców – czyli symbolicznie całą ludzkość.
OŁTARZ w swoim kształcie symbolizuje Chrystusa posłanego do całego świata (cztery równe boki
symbol czterech stron świata). Ołtarz, nawiązując do Apokalipsy, rozumiany jest jako tron Boga,
ozdobiony pięknymi klejnotami. Na centralnej ścianie ołtarza znajduje się grecki napis IC XC NIKA
(Iesous Christos NIKA - Jezus Chrystus zwycięża). Ten symboliczny zapis uświadamia nam, że liturgia
jest wydarzeniem Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa dokonującym się tu i teraz.
AMBONA w formie pulpitu jako stół Słowa Bożego, w kolorze czerwonym dla podkreślenia więzi
między liturgią Słowa a liturgią Ofiary.
STÓŁ NA DARY OFIARNE – pozostaje w łączności z ołtarzem (w kolorze czerwonym)
IKONA BOGARODZICY – z twarzy Matki Jezusowej emanuje ciepło, czułość, smutek ze względu na
przyszłe cierpienia Syna, zamyślenie nad tajemnicami Boga.

ŁAWY – kolor brązowy, kolor ziemi, prochu, wszystkiego, co czasowe i skazitelne. Ich ułożenie w
kaplicy dokoła podkreśla wagę podążania drogą za Chrystusem we wspólnocie Kościoła. Ten tworzący
się krąg wzywa do wiecznej komunii z Bogiem i ze świętymi.
PRZESŁANIE KAPLICY: Mamy iść za Chrystusem, Jedynym Odkupicielem człowieka, który daje się nam
w Eucharystii cały, pozostaje z nami i zaprasza do udziału w uczcie Godów Baranka.

OŚRODEK  FORMACJI  LITURGICZNEJ

 

 

 

 

 

 

Katechumanat Krakó

Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz