Adhortacja apostolska JP II - Reconciliatio et penitentia

OP - Obrzędy pokuty - Wprowadzenie teologiczne i pastoralne

Katechizm Kościoła Katolickiego - Sakrament pokuty i pojednania

SAKRAMENTY UZDROWIENIA

POLECAMY:

 

Posłuchaj...

Jak (nie) iść do spowiedzi

Akademia Katolicka w Warszawie

Spowiedź – pozbądź się lęku – zobacz porady

ks. Piotr Śliżewski

Największe błędy rachunku sumienia 

o. Piotr Jordan Śliwiński

 

Spowiedź

ks. Krzysztof Grzywocz

Jak się owocnie spowiadać?

ks. Krzysztof Augustyn

W spowiedzi nie chodzi o szczegóły,

tylko o otwarcie

ks. Piotr Pawlukiewicz

Z czego się spowiadać,

kiedy nie mam grzechu ciężkiego?

o. Remigiusz Recław SJ

Kiedy grzech lekki, kiedy ciężki?

 o. Remigiusz Recław SJ

Walka duchowa

o. Tadeusz Hajduk SJ

Kuszenie i walka duchowa,

czyli czy diabeł woli świętych?

Poczytaj... 

O naśladowaniu Chrystusa

czyli: Jak pracować nad sobą

Tomasz a Kempis

Spowiedź - sakrament uzdrowienia

Warunki dobrego przeżycia

sakramentu pokuty

Diecezja sandomierska

Dlaczego warto często korzystać

z sakramentu pokuty?

Diecezja sandomierska

Jak rozumieć, że żal za grzechy to ból duszy? 

Diecezja sandomierska 

Żal za grzechy najważniejszym

warunkiem dobrej spowiedzi

Diecezja sandomierska 

Z DOKUMENTÓW KOŚCIOŁA 

Zwycięstwo nad grzechem jaśnieje przede wszystkim w chrzcie, przez który dawny Człowiek zostaje ukrzyżowany razem z Chrystusem dla zniszczenia skażonej grzechem natury po to, byśmy już więcej nie byli     w niewoli grzechu, lecz zmartwychwstając z Chrystusem żyli odtąd dla Boga. Dlatego Kościół wyznaje wiarę "w jeden chrzest na odpuszczenie grzechów".

 

ofierze Mszy uobecnia się męka Chrystusa, a Kościół ofiaruje Bogu na zbawienie całego świata Ciało za nas wydane oraz Krew wylaną na odpuszczenie grzechów. W Eucharystii bowiem Chrystus jest obecny       i złożony na ołtarzu jako "ofiara naszego pojednania", aby przez Ducha Świętego "zjednoczyć nas wszystkich".

 

Ponadto, nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, powierzając swoim Apostołom oraz ich następcom władzę odpuszczania grzechów, ustanowił w swoim Kościele sakrament pokuty, aby wierni, którzy po chrzcie świętym popełniają grzechy mogli pojednać się z Bogiem przez odnowienie            w łasce, Kościół bowiem ma "i wodę, i łzy: wodę chrztu i łzy pokuty".

Por. OP 2


W JAKI SPOSÓB UCZESTNICZYMY W ZWYCIĘSTWIE CHRYSTUSA NAD GRZECHEM?

JAK TO CZYNI ?


Ponieważ przez grzech została skażona ludzka natura oraz harmonia      w całym świecie, Syn Boży przyjął ludzką naturę, aby wyzwolić człowieka z grzechu i wprowadzić do ,,przedziwnego światła” (1P 2,9).

 

Jezus Chrystus

wzywał do pokuty i wiary w Dobrą Nowinę o tym, że człowiek ma drogę powrotu do Boga i do życia w Jego świetle: "Nawracajcie się i wierzcie    w Ewangelię" (Mk 1,15)

- aby ukazać miłosierne Oblicze Boga, przyjmował grzeszników jednając ich w ten sposób z Ojcem (Łk 5,20.27-32; 7,48)

Uzdrawiał również chorych, aby dać dowód, że ma władzę odpuszczania grzechów (por. Mt 9,2-8)

- Wreszcie sam umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia (por. Rz 4,25).

- Rozpoczynając zbawczą mękę, w tę noc, w której został wydany, ustanowił Ofiarę Nowego Przymierza w swojej Krwi na odpuszczenie grzechów (por. Mt 26,28),

- Po zmartwychwstaniu zesłał Ducha Świętego na Apostołów, aby mieli władzę odpuszczania i zatrzymywania grzechów (por. J 20,19-23);

- powierzył im również posłannictwo głoszenia w swoim imieniu pokuty  i odpuszczania grzechów wszystkim narodom (por. Łk 24,47).

Por. OP 1

Bóg Ojciec Stworzyciel nieba i ziemi jest źródłem wszelkiego życia              i zdrowia: zarówno fizycznego, jak też duchowego.                                         Bóg Ojciec objawia nam przez Osobę i naukę swojego Syna Jezusa Chrystusa siebie samego oraz to, kim jesteśmy w Jego oczach i kim mamy się stawać według Jego zamysłu.  

Według planu Bożego - który wypływa z Jego nieskończonej miłości - mamy być święci i nieskalani przed Jego Obliczem (por. Ef 1,4) – nie tylko w nieznanej przyszłości, po śmierci; ale już teraz mamy dążyć do takiego stanu duszy i ciała żyjąc na ziemi pojednani z Bogiem.

 

Biorąc pod uwagę kruchość ludzkiej natury i skłonność do grzechu – człowiek musi dojść do wniosku, że sam z siebie nie jest w stanie zrealizować tego zamysłu Boga.

 

Doświadcza on jednocześnie paradoksu, że Bóg - mimo ludzkiej nędzy      i kruchości - nie zmienia swoich ,,ambitnych" planów względem człowieka i że ludzkie serce nie doznaje spokoju, dopóki nie spocznie       w Bogu ( św. Augustyn)

 

Ta ludzka bezradność przedziwnie doprowadza nas do odkrycia prawdy, że Bóg powołując nas do istnienia, chce nas nieustannie stwarzać, ożywiać – czyli oczyszczać i uświęcać, ale chce to czynić z udziałem naszej wolnej woli. To On pierwszy zabiega o to, byśmy byli blisko Niego ,,święci i nieskalani przed Jego Obliczem”, zaprasza i daje nam do tego konkretne środki…

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA - czyli ,,chrzest pracowity"

 

jest nam dany po to, abyśmy mogli uzdrawiać naszą relację z Bogiem, którą nawiązaliśmy w sposób wyjątkowy w sakramencie chrztu świętego. Relacja ta winna być umacniana poprzez częste przystępowanie do Komunii Świętej. Grzech jest raną na duszy i przeszkodą w obcowaniu z Panam Bogiem jak z Przyjacielem, dlatego potrzebujemy sakramentalnego uzdrowienia…

OŚRODEK  FORMACJI  LITURGICZNEJ

 

 

 

 

 

 

Katechumanat Krakó

Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz