Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz

 

 

 

 

 

 

Katechumanat Krakó

O ŚRODEK F ORMACJI L ITURGICZNEJ

 

Biblia (dosł. ,,księgi”) sama o sobie mówi, że nie jest jedną księgą, ale zbiorem wielu ksiąg.

​O czym? O czym są te księgi? Przecież gubimy się często, gdy je czytamy; czujemy się jak w labiryncie treści sprzed wieków, które nas przerastają; a jednocześnie … nie możemy bez nich żyć… Paradoksalnie czujemy w nich intuicyjnie tajemnicę, która jest życiodajna i adresowana właśnie do nas…

Jak czytać, jak słuchać, co należy wiedzieć, żeby zacząć żyć treścią tych świętych ksiąg?...

Wszystkie księgi Pisma świętego mówią o Jednym – o Jezusie Chrystusie Synu Bożym (por. KKK 102), który objawił się ludziom jako Człowiek (narodzony z Dziewicy). Dokonało się to wtedy, gdy - z Bożego punktu widzenia - cały wszechświat został przygotowany na ten moment, określony jako ,,pełnia czasu”. (por. Ga 4,4)

Natomiast wydarzenia starotestamentalne były przygotowaniem na to jedno niezwykłe wydarzenie – na Wcielenie Syna Bożego oraz Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie dla zbawienia świata i każdego człowieka. (por. KO 15)

Sercem całego Pisma świętego są Ewangelie, ponieważ świadczą o życiu i nauczaniu naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. (por. KKK 125)

Wszystkie listy i pisma apostolskie Nowego Testamentu potwierdzają i dokładniej objaśniają naukę Pana Jezusa oraz boską potęgę Jego dzieła. Opisują też początki Kościoła, jego rozszerzanie się i zapowiadają chwalebne dopełnienie (por. KO 20) – czyli powtórne przyjście Jezusa Chrystusa w chwale (określane w teologii słowem ,,paruzja”).  

Jezus Chrystus – według Pisma świętego – wstąpił do nieba (por. Mk 16,19), ale w sposób duchowy pozostał obecny na ziemi w znaku Swojego Kościoła (por. Mt 28, 20).

Znak ten staje się widzialny i czytelny dla świata wtedy, gdy Kościół gromadzi się, by sprawować liturgię – czyli sakramenty święte (szczególnie Eucharystię) i Liturgię Godzin.

Podczas liturgii, Chrystus – Głowa Kościoła, karmi swój lud Słowem (słowem Pisma, które w właśnie w liturgii staje się Jego żywym Słowem) oraz swoim Ciałem – ,,On, podobnie jak uczniom w Emaus, wyjaśnia nam Pisma i łamie dla nas Chleb” (V modlitwa eucharystyczna)

Tak więc Pismo święte i liturgia Kościoła stanowią organiczną całość, dzięki której możemy się cieszyć obecnością Chrystusa pośród nas i pouczeni Bożym Słowem z radością oczekiwać Jego przyjścia w chwale.

Dokumenty Kościoła:

BIBLIA I LITURGIA 

Celebracja liturgii Kościoła

Ekonomia sakramentalna

Symbole wiary

Pismo Święte

Liturgia - dzieło Trójcy Świętej

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO:

KONSTYTUCJA O LITURGII ŚWIĘTEJ (KL):

Misterium Eucharystii Brewiarz 

O Piśmie świętym w życiu Kościoła

Psalmy oraz ich powiązanie z modlitwą chrześcijańską

Pieśni ze Starego i Nowego Testamentu

Czytania Pisma świętego

KONSTYTUCJA DOGMATYCZNA O OBJAWIENIU BOŻYM (KO): 

Uświęcenie dnia, czyli poszczególne części Liturgii Godzin

OGÓLNE WPROWADZENIE DO LITURGII GODZIN (OWLG):

Zapraszamy na sesję online:

 

Brewiarz a Biblia 

- o wzajemnym przenikaniu

Biblii i Liturgii

- ​​​​​​Gest objawiającego się Boga

- Słowa obecnego w zgromadzeniu Chrystusa

- Mała metoda czytania Biblii

  • - Reforma czytań biblijnych i duch odnowy liturgii

- Pismo święte w liturgii. Od Pisma św. do Słowa Bożego

- Ewangeliczne Słowo Pana

- Pismo święte staje się w liturgii Słowem Bożym

- Słowo Boże głoszone i przyjęte

Biblia w Liturgii Kościoła

OGÓLNE WPROWADZENIE DO MSZAŁU RZYMSKIEGO(OWMR):

O Liturgii Słowa

,,Uczyniłem w moim życiu trzy wielkie odkrycia: pierwsze – Pismo święte, drugie – liturgia, trzecie – ich wzajemna zależność.

 

Pismo święte samo może łatwo prowadzić do herezji, sama liturgia prowadzi do powierzchownego liturgizmu. Razem wzięte zaś są środkiem do celu, gdyż zmierzają do tego, co jest istotą życia chrześcijańskiego, to znaczy do rozwijania życia łaski.

Biblia jest wielką Księgą łaski, a liturgia Źródłem łaski." 

​o. Pius Parsch