,,Uczyniłem w moim życiu trzy wielkie odkrycia: pierwsze – Pismo święte, drugie – liturgia, trzecie – ich wzajemna zależność.

 

Pismo święte samo może łatwo prowadzić do herezji, sama liturgia prowadzi do powierzchownego liturgizmu. Razem wzięte zaś są środkiem do celu, gdyż zmierzają do tego, co jest istotą życia chrześcijańskiego, to znaczy do rozwijania życia łaski.

Biblia jest wielką Księgą łaski, a liturgia Źródłem łaski." 

​o. Pius Parsch

O Liturgii Słowa

OGÓLNE WPROWADZENIE DO MSZAŁU RZYMSKIEGO(OWMR):

Biblia w Liturgii Kościoła

- Słowo Boże głoszone i przyjęte

- Pismo święte staje się w liturgii Słowem Bożym

- Ewangeliczne Słowo Pana

- Pismo święte w liturgii. Od Pisma św. do Słowa Bożego

       Reforma czytań biblijnych i duch odnowy liturgii

- Mała metoda czytania Biblii

- Słowa obecnego w zgromadzeniu Chrystusa

- ​​​​​​Gest objawiającego się Boga

Zapraszamy na sesję online:

 

Brewiarz a Biblia 

- o wzajemnym przenikaniu

Biblii i Liturgii

OGÓLNE WPROWADZENIE DO LITURGII GODZIN (OWLG):

Uświęcenie dnia, czyli poszczególne części Liturgii Godzin

KONSTYTUCJA DOGMATYCZNA O OBJAWIENIU BOŻYM (KO): 

Czytania Pisma świętego

Pieśni ze Starego i Nowego Testamentu

Psalmy oraz ich powiązanie z modlitwą chrześcijańską

O Piśmie świętym w życiu Kościoła

Misterium Eucharystii Brewiarz 

KONSTYTUCJA O LITURGII ŚWIĘTEJ (KL):

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO:

Liturgia - dzieło Trójcy Świętej

Pismo Święte

Symbole wiary

Ekonomia sakramentalna

Celebracja liturgii Kościoła

BIBLIA I LITURGIA 

Dokumenty Kościoła:

 

Biblia (dosł. ,,księgi”) sama o sobie mówi, że nie jest jedną księgą, ale zbiorem wielu ksiąg.

​O czym? O czym są te księgi? Przecież gubimy się często, gdy je czytamy; czujemy się jak w labiryncie treści sprzed wieków, które nas przerastają; a jednocześnie … nie możemy bez nich żyć… Paradoksalnie czujemy w nich intuicyjnie tajemnicę, która jest życiodajna i adresowana właśnie do nas…

Jak czytać, jak słuchać, co należy wiedzieć, żeby zacząć żyć treścią tych świętych ksiąg?...

Wszystkie księgi Pisma świętego mówią o Jednym – o Jezusie Chrystusie Synu Bożym (por. KKK 102), który objawił się ludziom jako Człowiek (narodzony z Dziewicy). Dokonało się to wtedy, gdy - z Bożego punktu widzenia - cały wszechświat został przygotowany na ten moment, określony jako ,,pełnia czasu”. (por. Ga 4,4)

Natomiast wydarzenia starotestamentalne były przygotowaniem na to jedno niezwykłe wydarzenie – na Wcielenie Syna Bożego oraz Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie dla zbawienia świata i każdego człowieka. (por. KO 15)

Sercem całego Pisma świętego są Ewangelie, ponieważ świadczą o życiu i nauczaniu naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. (por. KKK 125)

Wszystkie listy i pisma apostolskie Nowego Testamentu potwierdzają i dokładniej objaśniają naukę Pana Jezusa oraz boską potęgę Jego dzieła. Opisują też początki Kościoła, jego rozszerzanie się i zapowiadają chwalebne dopełnienie (por. KO 20) – czyli powtórne przyjście Jezusa Chrystusa w chwale (określane w teologii słowem ,,paruzja”).  

Jezus Chrystus – według Pisma świętego – wstąpił do nieba (por. Mk 16,19), ale w sposób duchowy pozostał obecny na ziemi w znaku Swojego Kościoła (por. Mt 28, 20).

Znak ten staje się widzialny i czytelny dla świata wtedy, gdy Kościół gromadzi się, by sprawować liturgię – czyli sakramenty święte (szczególnie Eucharystię) i Liturgię Godzin.

Podczas liturgii, Chrystus – Głowa Kościoła, karmi swój lud Słowem (słowem Pisma, które w właśnie w liturgii staje się Jego żywym Słowem) oraz swoim Ciałem – ,,On, podobnie jak uczniom w Emaus, wyjaśnia nam Pisma i łamie dla nas Chleb” (V modlitwa eucharystyczna)

Tak więc Pismo święte i liturgia Kościoła stanowią organiczną całość, dzięki której możemy się cieszyć obecnością Chrystusa pośród nas i pouczeni Bożym Słowem z radością oczekiwać Jego przyjścia w chwale.

OŚRODEK  FORMACJI  LITURGICZNEJ

 

 

 

 

 

 

Katechumanat Krakó

Created OFL przy współpracy z  MAGNUM Sandomierz